رویداد ها

مرکز مدیریت پسماند الکترونیک ایران با توجه به نیاز  آگاهی در زمینه پسماندهای الکترونیک و خطرات آن تصمیم به برگزاری سمینارهای آموزشی با حضور کارشناسان خبره در این حوزه را دارد.

در این نشست ها سعی برآن داریم تا از سازمانها و نهادهای ذیربط و گروه های حمایت از محیط زیست دعوت به عمل آوریم.

بزودی زمان و موضوع رویداد های این حوزه را اطلاع رسانی خواهیم کرد.